Glavni meni


Pregled komentara i odgovora

Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izvještavanju o događajima
Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o zborniku zarakoplovnih informacija BiH
Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o uslugama zarakoplovnog informiranja u BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika odozvolama kontrolora zračnog saobraćaja, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika o zrakoplovnim priredbama
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o aerodromima
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog saobraćaja
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Zakona o civilnom zrakoplovstvu BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o sigurnosnom nadzoru upravljanja zračnim saobraćajem
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o odobravanju letova

Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izvještavanju o događajima

Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o sistemu upravljanja sigurnošću zračne plovidbe

Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe

Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima korištenja letjelišta