Glavni meni


Odsjek za zrakoplovnu navigaciju nadležan je za utvrđivanje organizacije i sektorizaciju zračnog prostora BiH u skladu sa standardima i preporukama međunarodnih organizacija – ICAO, EUROCONTROL. Prateći međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne navigacije i vršeći njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo, izrađuje prijedloge za poboljšanje organizacije i metoda rada i vrši inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti za oblast zrakoplovne navigacije.

Predlaže izmjene, učestvuje u pripremi i donošenju propisa i pojedinačnih pravnih akata na osnovu zakona, drugih propisa, međunarodnih akata, prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse koji se tiču politike popune službi kontrole zračnog prometa, procesa selekcije kandidata, planiranja i obuke kontrolora letenja i njihovog licenciranja, te odobrava Programe stručnog osposobljavanja kontrolora letenja.

Odsjek je zadužen za certifikaciju novih sistema CNS i njihovih modifikacija. Vrši inspekcijski nadzor tehničkih sredstva, opreme i uređaja bitnih za sigurnost zračne plovidbe, posebno u pogledu ispravnosti, pravilnog rada radio-navigacijskih, radarskih i drugih emisionih i tehničkih uređaja i sistema veza.

Odsjek prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne metereologije i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Izrađuje prijedloge pravila i uputaka za pružanje obavezujućih podataka zrakoplovne meteorologije i stalno pruža usluge zrakoplovno meteoroloških informacija za zrakoplove, klimatologiju aerodroma i drugo.

U Odsjeku prate rad davaoca aeronutičkih podataka i pripremu zakonske i organizacijske osnove za njihov pravilan rad u sistemu AIS.

Utvrđuje standarde, izrađuje uputstva za rad osoblja u organizacijama koje se bave dizajniranjem procedura za letenje.

Provjerava i odobrava izradu instrumentalnih i vizuelnih procedura za dolazak, prilaženje, slijetanje i neuspjelo prilaženje zrakoplova na aerodrome u BiH.

Izrađuje analize, predlaže i vrši kontrolu izrađenih dokumenata, kao i objavljenih karata.

Provodi aktivnosti i analize vezane za zaštitu životne sredine.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE NAVIGACIJE

Pravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba
("Službeni glasnik BiH", broj: 40/20)
Pravilnik o uslugama u zračnom prometu (Službeni glasnik BiH broj 22/20)
Pravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 52/19)
Pravilnik o upravljanju protokom zračnog saobraćaja (Službeni glasnik BiH broj: 20/19)
Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/18)
Pravilnik o usklađivanju Bosne i Hercegovine sa zahtjevima Međunarodne
organizacije za civilno zrakoplovstvo
("Službeni glasnik BiH", broj: 65/18)
Pravilnik o NOTAM uredu BiH (NOF) (''Službeni glasnik BiH'', broj: 9/18)
Pravilnik o uvjetima za izdavanje certifikata za pružanje usluga u
zračnoj plovidbi
("Službeni glasnik BiH", broj: 54/17)
Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 51/17)
Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog saobraćaja, organizacijama za obuku i 
zrakoplovno-medicinskim centrima
("Službeni glasnik BiH", broj: 38/17 i 77/19)
Pravilnik o uslugama zrakoplovnog informisanja u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 20/17)
Pravilnik o uspostavljanju i organizaciji jedinice za upravljanje zračnim prostorom 
("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17)
Pravilnik o uspostavljanju sistema garancija sigurnosti softvera koji koriste 
pružatelji usluga zračne plovidbe
("Službeni glasnik BiH" broj: 36/16 i 81/16)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o zrakoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava operativne zadatke 
vezane za sigurnost zračne plovidbe
("Službeni glasnik BiH", broj: 05/16)
Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne 
plovidbe
("Službeni glasnik BiH" broj: 101/15 i 21/17)
Pravilnik o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj: 75/14)
Pravilnik o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 61/14 i 9/18)
Pravilnik o stručnom zrakoplovnom meteorološkom osoblju ("Službeni glasnik BiH", broj 35/14 i 39/19)
Pravilnik o informacijama koje treba dostaviti prije uspostavljanja i promjene 
funkcionalnog bloka zračnog prostora
("Službeni glasnik BiH", broj: 61/12)
Pravilnik za izdavanje dozvole za operativni rad zrakoplovno - tehničkih sistema /  uređaja ("Službeni glasnik BiH", broj 44/04)
Pravilnik za definisanje postupaka tehničkog održavanja sistema /uređaja kontrole letenja - Integralni tekst (''Službeni glasnik BiH'', broj: 14/05 i 107/10)
Uputstvo za izradu dnevnog i mjesečnog izvještaja službe zrakoplovnih 
komunikacija, navigacije i nadzora
- Integralni tekst (''Službeni glasnik BiH'', broj: 14/05 i 107/10)
Uputstvo o postupanju s govornim, video zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole letenja - Integralni tekst (''Službeni glasnik BiH'', broj: 14/05 i 107/10)
Uputstvo za osmatranje i izvještavanje oblačnosti (''Službeni glasnik BiH'', broj: 47/08)
Naredba o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/13)
Pravilnik o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnim prometom -
Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10 i 65/10)
Pravilnik o pružanju usluga zračne navigacije u jedinstvenom evropskom nebu 
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)
Pravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom evropskom 
nebu
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)
Pravilnik o određivanju zajedničke šeme naknada za navigacijske usluge zračnog 
saobraćaja (tekst od značaja za EEP)
("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o uspostavljanju zahtjeva za automatske sisteme za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i transfera letova između jedinica kontrole letenja ("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni   glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - 
Uredba EZ 1033/2006
("Službeni glasnik BiH", broj: 102/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - 
Uredba EZ 1265/2007
("Službeni glasnik BiH", broj: 104/10)
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola prenosa poruka o letu koji se upotrebljava za namjenu obavještavanja, koordinacije i prenosa letova između 
jedinica kontrole zračnog prometa
("Službeni glasnik BiH", broj: 107/10)
Pravilnik o upotrebi mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH",  broj: 20/11)
Odluka o pravilima za uspostavljanje službe traženja i spašavanja u BiH i raspodjele odgovornosti u organizovanju traženja i spašavanja ("Službeni glasnik BiH" broj 32/02)
Pravilnik o osnivanju zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije evropskog 
sistema za upravljanje zračnim saobraćajem-SESAR
("Službeni glasnik BiH" broj: 25/11)

 

 

Lista odobrenih BHANSA instruktora-procjenjivača kontrolora zračnog saobraćaja

 

Obrasci
Obrazac za prijavu promjene u funkcionalnom ATM sistemu
Zahtjev za polaganje jezičkog ispita
Zahtjev za izdavanje / produženje / obnavljanje dozvole (učenika) kontrolora 
zračnog saobraćaja, ovlaštenja i odobrenja uz ovlaštenje

 

 

 

Ostali dokumenti
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2019 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2019 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2018 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2018 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2017 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2017 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2017 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2017 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2016 - Level 1