Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) je upravni organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora, te izdavanje dozvola, potvrda i certifikata u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontrole letenja, osnovana 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije.

Uz to, Bosna i Hercegovina je član Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC), Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities-JAA) i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a ima status posmatrača u radu Europske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA).

BiH je ratificirala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obvezu primjene propisa Europske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Мinistarstva komunikacija i prometa BiH (MKTBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

  • ICAO (Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo) od 16. siječnja 1993. godine.
  • ECAC (Europske konferencije za civilno zrakoplovstvo) od 27. rujna 2001. godine.
  • EUROCONTROL (Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe) od 1. ožujka 2004. godine.
  • FAB CE (Funkcionalni blok zračnog prostora Centralne Europe) оd 5. svibnja 2011. godine.
  • JAA (Zajednička zrakoplovna vlast) оd 03. prosinca 2008. godine kao punopravni član.
  • EASA (Europska agencija za sigurnost u zrakoplovstvu).

Misija

Uspostava regulatornog okvira, certificiranje i nadzor zrakoplovnih subjekata u BiH.


Vizija

Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u BiH.


Izjava o politici kvaliteta

BHDCA je opredijeljena za održavanje i unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim preporukama, standardima (ICAO SARPs) i zahtjevima ISO 9001, radi osiguranja učinkovitog i efektivnog korištenja resursa, identificiranja i sprječavanja rizika, razumijevanja i ispunjenja zahtjeva svih involviranih i zainteresiranih strana, kao i dostizanja ciljeva organizacije glede kvalitete poslovanja i pružanja usluga.

BHDCA će održavati i unaprjeđivati komunikaciju između učesnika u sustavu civilnog zrakoplovstva (zrakoplovne organizacije, pojedinci, javnost, uposleni), težiti da ostvari puno zadovoljstvo svih, uvijek imajući na umu da je primarna uloga BHDCA ostvarivanje visoke razine sigurnosti letenja sa ciljem zaštite životnog okoliša i javnog interesa.

Uključit ćemo sve uposlene u razvoj organizacije, koristiti njihovo znanje i iskustvo, isticati njihov doprinos i osigurati okruženje u kojеm su uposleni motivirani da ostvare svoj puni potencijal.

Osigurat ćemo okruženje u kom svi uposleni stalno poboljšavaju efektivnost i učinkovitost radnih procesa i našeg sustava upravljanja.

BHDCA prati, preispituje i usmjerava aktivnosti svih organizacijskih dijelova i pojedinaca kako bi ova politika bila u potpunosti ostvarivana. U tom smislu, obveza rukovodstva je da osigura da svi uposleni budu potpuno upoznati sa ovom politikom, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke, ovlaštenja i odgovornosti na ostvarivanju te politike kroz svakodnevne aktivnosti, da im osigura raspoloživost informacija i resursa i da ih maksimalno motivira za stalno postizanje postavljenih ciljeva.

Utvrđena Politika predmet je stalnog preispitivanja od strane rukovodstva, koje je obvezno da politiku neprekidno usavršava i blagovremeno prilagođava svim nastalim promjenama u poslovnom i društvenom okruženju, kao i da tako usavršenu i prilagođenu politiku učinkovito sprovodi uz pomoć sustava upravljanja kvalitetom.