Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) kategorički odbacuje sve tvrdnje koje je u svom saopćenju za javnost i dopisu upućenom institucijama BiH iznijela Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHNASA) na račun BHDCA i rukovodstva BHDCA.

Radi se o zlonamjernoj zamjeni teza i izvrtanju činjenica o financijskim tokovima i financijskim činjenicama u vezi sa realizacijom „Strategije razvoja sustava za upravljanje zračnim prometom u BiH – BHATM projekat“ od strane BHANSA-e, s ciljem dezinformiranja institucija BiH i šire javnosti u svrhu diskreditiranja BHDCA.

Kako drugačije objasniti, nego neznanjem, nesposobnošću i zlom namjerom, navode BHANSA-e da BHDCA nije dostavila financijsku dokumentaciju, kada postoje dokazi da su BHANSA-i dostavljene sve fakture po kojima je vršeno plaćanje i pregled plaćanja prema zaključenom ugovoru sa INDRA-om.

Naime, realizacija ugovora sa INDRA-om podrazumijevala je kupovinu opreme, njenu instalaciju na lokacijama u BiH, kao i školovanje, odnosno obuku kadrova za korištenje te opreme.

Iz priloga (PREUZMI) uz ovo saopćenje jasno je vidljivo da se iznos sa kojim manipulira BHANSA odnosi na montažu (instalaciju) opreme i obuke osoblja u Španiji i BiH, što nije moglo biti predmet carinskih faktura.

Sve ovo je u više navrata predočeno rukovodstvu BHANSA-e, te nam je potpuno jasno da plasiranje dezinformacija od strane BHANSA-e ima za cilj da preusmjeri pažnju javnosti i institucija sa BHANSA-e na BHDCA.

BHANSA time prikriva svoju odgovornost što imovina nije uknjižena, a na nju je, kroz Bazu troškova, povlačila sredstva na ime amortizacije i troškova kapitala. Po tom osnovu od 2011. godine naplatila je oko 20 miliona KM. Kako i u koje namjene su utrošena navedena sredstva javnost nije upoznata, s obzirom da nijedno financijsko izvješće o poslovanju BHANSA-e Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH, kao osnivači BHNASA-e, nisu razmatrali, a samim tim ni usvojili, a što je obveza na temelju članka 8. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

Naglašavamo da je BHATM projekat realiziran sukladno uvjetima i pravilima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), uz učešće i monitoring EUROCONTROL-a. Također, prilikom realizacije Projekta poštovani su svi zakonski propisi u BiH.

BHDCA, kao i sam BHATM projekat, više puta su bili predmet kontrole i revizije, kako od strane Ureda za reviziju institucija BiH (svake godine) i Revizije učinka na temu „Kontrola zračnog prometa BiH“, tako i Parlamentarne skupštine BiH i ističemo da BHDCA nikada, za razliku od BHANSA-e, nigdje nije navedena u negativnom kontekstu.

Također, pozivamo sve nadležne institucije da još jednom provjere svu dokumentaciju vezanu za BHATM projekat i poslovanje BHDCA, ali i BHANSA-e.

S ciljem zaštite osobnog ugleda, ali i ugleda i integriteta BHDCA, generalni ravnatelj BHDCA pokrenut će tužbu za klevetu protiv odgovorne osobe u BHANSA-i.