Glavni meni


Odsjek za zrakoplovnu navigaciju nadležan je za utvrđivanje organizacije i sektorizaciju zračnog prostora BiH u skladu sa standardima i preporukama međunarodnih organizacija – ICAO, EUROCONTROL. Prateći međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne navigacije i vršeći njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo, izrađuje prijedloge za poboljšanje organizacije i metoda rada i vrši inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti za oblast zrakoplovne navigacije.

Predlaže izmjene, učestvuje u pripremi i donošenju propisa i pojedinačnih pravnih akata na osnovu zakona, drugih propisa, međunarodnih akata, prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse koji se tiču politike popune službi kontrole zračnog prometa, procesa  selekcije kandidata, planiranja i obuke kontrolora letenja i njihovog licenciranja, te odobrava Programe stručnog osposobljavanja kontrolora letenja.

Odsjek je zadužen za sertifikaciju novih sistema CNS i njihovih modifikacija. Vrši inspekcijski nadzor tehničkih sredstva, opreme i uređaja bitnih za sigurnost zračne plovidbe, posebno u pogledu ispravnosti, pravilnog rada radio-navigacijskih, radarskih i drugih emisionih i tehničkih  uređaja i sistema veza.

Odsjek prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne metereologije i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Izrađuje prijedloge pravila i uputstava za pružanje obavezujućih podataka zrakoplovne meteorologije i stalno pruža usluge zrakoplovno meteoroloških informacija za zrakoplove, klimatologiju aerodroma i drugo.

U Odsjeku prate rad davalaca aeronutičkih podataka i pripremu zakonske i organizacione osnove za njihov pravilan rad u sistemu AIS.

Utvrđuje standarde, izrađuje uputstva za rad osoblja u organizacijama koje se bave dizajniranjem procedura za letenje.

Provjerava i odobrava izradu instrumentalnih i vizuelnih procedura  za dolazak, prilaženje, sletanje i neuspjelo prilaženje  zrakoplova na aerodrome u BiH.

Izrađuje analize, predlaže i vrši kontrolu izrađenih dokumenata, kao i objavljenih karata.

Provodi aktivnosti i analize vezane za zaštitu životnog okoliša.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE NAVIGACIJE

Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog prometa, organizacijama za obuku i 
zrakoplovno-medicinskim centrima
("Službeni glasnik BiH", broj: 38/17)
Pravilnik o uspostavi i organizaciji jedinice za upravljanje zračnim prostorom 
("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17)
Pravilnik o zrakoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava radne zadaće u svezi sa 
sigurnošću zračne plovidbe
 ("Službeni glasnik BiH", broj: 05/16)
Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne 
plovidbe
("Službeni glasnik BiH", broj: 101/15 i 21/17)
Pravilnik o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj: 75/14)
Pravilnik o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 61/14 i 9/18)
Pravilnik o stručnom zrakoplovnom meteorološkom osoblju  ("Službeni glasnik BiH", 
broj: 35/14)
Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 51/17)
Pravilnik o uvjetima za izdavanje certifikata za pružanje usluga u 
zračnoj plovidbi
("Službeni glasnik BiH", broj: 54/17)
Pravilnik o uslugama zrakoplovnog informiranja u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 20/17)
Pravilnik o informacijama koje treba dostaviti prije uspostavljanja i promjene 
funkcionalnog bloka zračnog prostora
("Službeni glasnik BiH", broj: 61/12)
Pravilnik za izdavanje dozvole za operativni rad zrakoplovno - tehničkih sustava /  uređaja ("Službeni glasnik BiH", broj: 44/04)
Pravilnik o načinu postupanja sa državnim pismom ICAO-a i proceduri 
obavještavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i
prakse
("Službeni glasnik BiH", broj 83/13)
Pravilnik za definiranje postupaka tehničkog održavanja sustava/uređaja kontrole  letenja - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05 i 107/10)
Pravilnik o uspostavi mreže i programu rada zrakoplovno-meteoroloških stanica u  BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05)
Pravilnik o NOTAM uredu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/18)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 22/16)
Pravilnik o radu službe traganja i spašavanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/06)
Pravilnik o radu zrakoplovne meteorološke službe BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 
21/07 i 14/11)
Naputak o postupanju s govornim, video zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole letenja - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05 i 107/10)
Naputak za izradu vizualnih i instrumentalnih procedura za letenje ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/05)
Naputak za osmatranje i izvještavanje oblačnosti ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/08)
Uredba za izdavanje aerodromske prognoze (TAF) ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/07)
Naputak o izradi dnevnog i mjesečnog izvješća službe zrakoplovnih komunikacija, 
navigacije i nadzora
- Integralni tekst
("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05 i 107/10)
Naredba o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/13)
Pravilnik o interoperabilnosti europske mreže za upravljanje zračnim prometom -
Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10 i 65/10)
Pravilnik o pružanju usluga zračne navigacije u jedinstvenom europskom nebu 
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)
Pravilnik kojim se uspostavlja okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba 
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)
Pravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom
nebu
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)
Pravilnik o određivanju zajedničke šeme naknada za navigacijske usluge zračnog 
prometa (tekst od značaja za EEP)
("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o uspostavi zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i transfera letova između jedinica kontrole letenja 
("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - 
Uredba EZ 1033/2006
("Službeni glasnik BiH", broj: 102/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - 
Uredba EZ 1265/2007
("Službeni glasnik BiH", broj: 104/10)
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola prijenosa poruka o letu koji se upotrebljava za namjenu obavještavanja, koordinacije i prenosa letova između 
jedinica kontrole zračnog prometa
("Službeni glasnik BiH", broj: 107/10)
Pravilnik o uspostavi sustava garancija sigurnosti softvera koji koriste pružatelji 
usluga zračne plovidbe
("Službeni glasnik BiH" broj: 36/16 i 81/16)
Pravilnik o uporabi mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", 
broj: 20/11)
Odluka o pravilima za uspostavljanje službe potrage i spašavanja u BiH i raspodjele odgovornosti u organiziranju potrage i spašavanja ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/02)
Pravilnik o osnivanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije europskog 
sustava za upravljanje zračnim prometom (SESAR)
("Službeni glasnik BiH", broj: 25/11)

 

 

Lista odobrenih BHANSA instruktora-ispitivača kontrolora zračnog prometa

 

Obrasci
Obrazac za prijavu promjene u funkcionalnom ATM sistemu
Zahtjev za polaganje jezičkog ispita
Zahtjev za priznavanje dozvole kontrolora zračnog prometa / studenta kontrolora zračnog prometa
Zahtjev za izdavanje / produženje / obnavljanje dozvole (učenika) kontrolora 
zračnog prometa, ovlaštenja i odobrenja uz ovlaštenje

 

Ostali dokumenti
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2016 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2015 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2015 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2013 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2013 - Level 2
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2011-2015 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2011 - Level 1
Local Single Sky ImPlementation (LSSIP) B&H - Years 2011 - Level 2