Operacije zrakoplova

Odsjek za operacije zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: izdavanje, produžavanje, izmjenu, ukidanje ili suspenziju Potvrde vazdušnog operatora – komercijalni prevoz putnika, robe i pošte (Air Operator Certificate – AOC), Potvrde operatora koji pružaju usluge iz zraka (Aerial Work Certificate – AWC), radne dozvole zračnim operaterima (Operating licence); kontinuirani nadzor usklađenosti nosilaca AOS sa regulatornim zahtjevima; provođenje kontinuiranog nadzora procjene operatorovih unutrašnjih procedura nadgledanja, te utvrđivanje raspoloživosti neophodnih resursa i odgovarajućih procesa, shodno dokumentima operatorovog Sistema kvaliteta.

Naziv operatera
AOC
Icar Air
BA 008
Fly Bosnia
BA 014
NAPUTAK STRANKAMA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

NAPUTAK
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • osobno u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektroničke pošte na adresu: infopult@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Radno vrijeme BHDCA je od 08:00 do 16:00 od ponedjelјka do petka.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronička komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronički, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko kemijskom olovkom. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektroničkom formatu (na CD-u i sl.).

Obvezno popunite sva tražena polјa i rubrike.

Zahtjev stranke obvezno mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obvezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na temelju Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se pristojba u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se pristojba od 10 KM
 • za svaku dopunu predmeta (zahtjeva) plaća se pristojba od 5 KM.

Dokaze o uplati administrativne pristojbe (preslike uplatnica) obvezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju za uplatu administrativne pristojbe možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obvezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast operacija zrakoplova možete pogledati OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknade možete pogledati OVDJE.

 

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju – dokaz o uplati administrativnih pristojbi, dokaz o uplati odgovarajuće naknade, kao i ostalu propisanu dokumentaciju, o takvom zahtjevu bit će odlučeno sukladno članku 128. stavak (3) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016).

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa u domenu operacija zrakoplova
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba