Plovidbenost

Odsjek za plovidbenost zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: upis zrakoplova u registar; izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti, uvjerenja o provjeri plovidbenosti, uvjerenja o odobravanju organizacija za održavanje zrakoplova, uvjerenje o homologaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, uvjerenja o odobrenju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, uvjerenja o odobrenju organizacija za zrakoplovnu obuku osoblja za tehničko održavanje, Part 66 i nacionalnih dozvola osoblja za tehničko održavanje; odobravanje programa tehničkog održavanja zrakoplova; provođenje kontinuiranog nadzora; ispis zrakoplova iz registra BiH i izdavanje uvjerenja o ispisu.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova u BiH možete preuzeti OVDJE.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova priznatih od strane BHDCA možete preuzeti OVDJE.

NAPUTAK STRANKAMA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

NAPUTAK
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • osobno u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektroničke pošte na adresu: infopult@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Radno vrijeme BHDCA je od 08:00 do 16:00 od ponedjelјka do petka.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronička komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronički, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko kemijskom olovkom. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektroničkom formatu (na CD-u i sl.).

Obvezno popunite sva tražena polјa i rubrike.

Zahtjev stranke obvezno mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obvezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na temelju Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se pristojba u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se pristojba od 10 KM
 • za svaku dopunu predmeta (zahtjeva) plaća se pristojba od 5 KM.

Dokaze o uplati administrativne pristojbe (preslike uplatnica) obvezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju o uplati administrativne pristojbe možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obvezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast polovidbenosti zrakoplova možete pogledati OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknade možete pogledati OVDJE.

 

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju – dokaz o uplati administrativnih pristojbi, dokaz o uplati odgovarajuće naknade, kao i ostalu propisanu dokumentaciju, o takvom zahtjevu bit će odlučeno sukladno članku 128. stavak (3) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016).

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena plovidbenosti zrakoplova

Obrasci

Zahtjev za produženje plovidbenosti
Zahtjev za prihvatanje nominovanog rukovodećeg osoblja u plovidbenosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o buci zrakoplova
Zahtjev za registriranje zrakoplova ili promjenu vlasništva
Zahtjev za izdavanje BHDCA uvjerenja o plovidbenosti
Zahtjev za odobrenje uvjeta za let - dozvole za let
Zahtjev za izdavanje dozvole za let (Permit to fly) prema PART- 21, pododjeljak P
Zahtjev za provjeru plovidbenosti (ARC) radi uvoza zrakoplova iz zemalјa van ECAA područja u BiH
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu – transportne kategorije
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu opće / posebne kategorije
Obrazac za registraciju odašiljača pozicije u nuždi (ELT) 406 MHz
Zahtjev za 24-bitnu ICAO adresu zrakoplova (adresa Mode S koda)
Zahtjev za odobrenje programa održavanja
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-kompleksni zrakoplovi
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-nekompleksni zrakoplovi
Izjava vlasnika – Program održavanja ELA1 zrakoplova koji se ne koriste za komercijalne operacije
Izvještaj o neodobrenim dijelovima
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti za izvoz
Zahtjev za izdavanje ili izmjenu PART-66 dozvola (EASA Form 19)
Zahtjev za konverziju prethodno stečenih dozvola u PART-66
Zahtjev za izdavanje BHDCA PART-66 dozvole na osnovu PART-66 dozvole koje je izdala druga EASA država
Zahtjev za polaganje pojedinih modula iz PART-66 plana i programa
Zahtjev za polaganje ispita na tipu zrakoplova
Zahtjev za izradu izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za odobrenje izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za direktno odobravanje školovanja na tipu zrakoplova
Zahtjev za prihvatanje školovanja na poslu (OJT) u stranim PART-145 organizacijama
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 145/MF/MG
Part MG Cross-reference check list CAMO
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 147
Zahtjev za provjeru plovidbenosti (ARC) vazduhoplova registrovanog u BiH
Zahtjev za izdavanje ARC po preporuci CAMO/AMO/Part 66
Zahtjev za prihvatanje imatelja PART-66 dozvole kao osobe ovlaštene za izdavanje preporuke za ARC
Uslovi leta za izdavanje dozvole za let – odobrenje uslova
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba