• +387 51 921-222
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Prava putnika

Poštovani putnici,
 
Ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa Vašim putničkim pravima u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, 51/15) (u dalјem tekstu: Zakon). Zakonom su preuzete odredbe Konvencije za ujednačavanje određenih pravila za međunarodni prijevoz putem zraka (tzv. Montrealska konvencija iz 1999. godine), Uredbe (EZ) 261/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova i Uredbe (EZ) 1107/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća o pravima osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretlјivosti.
 
Vi, kao putnik koji

a) putuje zrakoplovom koji polijeće sa aerodroma na teritoriji Bosne i Hercegovine,
b) putuje zrakoplovom koji polijeće sa aerodroma u nekoj trećoj zemlјi ka aerodromu na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim ako ste dobili pogodnosti ili nadoknadu i ako Vam je pružena pomoć u toj trećoj zemlјi, pod uslovom da je zračni operator za dati let zračni operator države potpisnice Multilateralnog sporazuma o uspostavlјanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti – ECAA (sve države članice EU i susjedne države Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Privremena adrministrativna misija Ujedinjenih naroda na Kosovu),
 
imate pravo na odštetu, u slučaju

1. Oštećenog prtlјaga (član 21)
2. Dužeg kašnjenja (član 23. i 31)
3. Otkazanog leta (član 30)
4. Uskraćenog ukrcaja (član 29)
5. Premještaja u niži razred (član 35)
6. Povrede prava putnika – lica sa invaliditetom ili lica smanjene pokretlјivosti (član 63)
 
Postupak koji provodi BHDCA po prijemu žalbe putnika
 
U slučaju povrede prava putnika za koje putniku pripada pravo na odštetu, putnik se, u skladu sa članom 40. Zakona, svojom žalbom može obratiti Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) kao nadležnom organu za postupanje po pitanju žalbi putnika koji se prevoze zrakom, a čija su prava ugrožena, na osnovu ovog zakona.
 
Svaki putnik koji putuje s aerodroma u Bosni i Hercegovini na aerodrome ECAA područja i obratno, te svaki putnik koji putuje sa aerodroma u Bosni i Hercegovini na aerodrome u trećim zemlјama i obratno, može uložiti žalbu Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH zbog kršenja njegovih prava po ovom zakonu.
 
Nakon prijema žalbe putnika, BHDCA preduzima slјedeće korake:
 
- Analizira predmetnu žalbu, te ukoliko je ista osnovana,
- traži od operatora ili njegovog odgovornog lica da postupi u skladu sa žalbom putnika, te
- Ukoliko operator ili njegovo odgovorno lice, u BHDCA dostavi odgovor na žalbu kojim se žalba pobija,
- Preispituje odgovor na žalbu, te
- Ukoliko je potrebno putem svojih inspektora utvrđuje činjenično stanje i/ili
- provodi inspekcijski nadzor, odnosno, ukoliko to nije moguće (iz različitih razloga), upućuje putnika da podnese tužbu protiv operatora ili njegovog odgovornog lica.
 
Putnici - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću
 
Pored prava na odštetu, putnici - lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretlјivošću imaju:
 
1. pravo na pomoć na aerodromima (član 58) i
2. pravo na pomoć zračnih operatora (član 61).
 
 
Postupak koji provodi BHDCA po prijemu žalbe putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću
 
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je nadležno tijelo koje se bavi pitanjima nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona o pravima putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću.
 
BHDCA prema potrebi preduzima neophodne mjere da se osigura poštivanje prava putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću, uklјučujući poštivanje standarda koji su utvrđeni Zakonom.
 
Putnik s invaliditetom ili osoba smanjene pokretlјivosti, koji smatra da je zračni operator ili njegov predstavnik ili upravni organ aerodroma postupio protivno dijelu ovog zakona, koji se odnosi na putnike sa invaliditetom ili sa smanjenom pokretlјivošću, obratiće im se prigovorom sa zahtjevom za ostvarivanje prava putnika sa smanjenom pokretlјivošću ili s posebnim potrebama, propisanih ovim zakonom.
 
Ako zračni operator ili njegov predstavnik ili upravni organ aerodroma ne postupe po prigovoru i zahtjevu putnika, putnik može uložiti žalbu Direkciji o navodnoj povredi.
 
Ako je za postupanje po žalbi nadležan organ druge države, BHDCA je dužna žalbu proslijediti organu te države na postupanje.
 
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH dužna je preduzeti mjere da putnici s invaliditetom i putnici sa smanjenom pokretlјivošću budu obaviješteni o svojim pravima po ovom zakonu, kao i o mogućnosti ulaganja žalbe Direkciji.
 
Obrazac za podnošenje žalbe možete preuzeti OVDJE.