SAR

S ciljem unapređenja i širenja službe potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH (Search and Rescue – SAR), a u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH (Zakon), Pravilnikom o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH (Pravilnik) i Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija), Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, kao civilna zrakoplovna vlast u BiH, nadležna da vrši koordinaciju, nadzor i kontrolu kvaliteta rada službi traganja i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu, pokrenula je aktivnosti na uspostavljanju, reorganizaciji i širenju SAR sistema u BiH.
 
Na osnovu člana 31. stav (2) i člana 35. Zakona, BHDCA je obavezna zaključiti posebne sporazume o saradnji u oblasti traganja i spašavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Ova obaveza BHDCA propisana je i članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika.
S tim u vezi, predmetni sporazumi predstavljaju izvršenje obaveza iz navedenih propisa i doprinose unapređenju SAR sistema u BiH, definiraju prava i obaveze subjekata koji su uključeni u SAR operacije, uspostavljaju operativne procedure i uvode vježbe za sve učesnike SAR misije.
 
Do sada, BHDCA je zaključila sporazume sa dva helikopterska operatora i jednom službom traganja i spašavanja, a uskoro se očekuje da će slični sporazumi biti potpisani i sa ostalim institucijama i organizacijama u BiH, predviđenim Pravilnikom, a u skladu sa mjesnim nadležnostima istih.
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba