• +387 51 921-222
 • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Pon - Pet 08:00-16:00

Zrakoplovna medicina

Pravilnikom o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu utvrđuju se pravila koja obuhvataju uvjete i način izdavanja:
 • dozvola i pripadajućih ovlaštenja pilota zrakoplova,
 • potvrde i pripadajućih ovlaštenja kabinskog osoblja,
 • ljekarskih uvjerenjaozdravstvenojsposobnostizaletačko osoblje,
 • zrakoplovno-medicinskimispitivačima,
 • uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let,
 • odobrenja organizacije za obuku letačkog osoblja,
 • odobrenja zrakoplovno-medicinskom centru.
U domenu ljekarskih uvjerenja, predmetni pravilnik propisuje sljedeće vrste uvjerenja, a to su:
 • ljekarsko uvjerenje klase 1,
 • ljekarsko uvjerenje klase 2,
 • LAPL ljekarska uvjerenja,
 • ljekarsko uvjerenje kabinske posade.
Prilog IV Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu propisuje uvjete pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, uvjeti pod kojima se izdaju certifikati zrakoplovno-medicinskim ispitivačima (AMEs), ljekarima opšte/porodične medicine (GMPs) i ljekarima specijalistima medicine rada (ONMPs), dok su u prilogu VII ovog pravilnika definirani organizacijski zahtjevi koje mora ispuniti zrakoplovno-medicinski centar.
Ljekarska uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (nacionalni zahtjevi)
Izdavanje ljekarskog uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (propisi donešeni kao nacionalni zahtjevi), vrši se po zahtjevu definiranom u Zakonu o civilnom zrakoplovstvu i podzakonskom propisu koji propisuje uvjete i način izdavanja dozvole ili potvrde od strane BHDCA zrakoplovnom osoblju na koje se odnosi.
Tako, padobransko osoblje, piloti letjelica za slobodno letenje (piloti paraglajdera i piloti zmaja bez motora), te piloti mikrolakih zrakoplova (kao što su mikrolaki avion, mikrolaki helikopter, žiroplan, mikrolaka jedrilica, zmaj sa motorom i paraglajder sa motorom), predstavljaju zrakoplovno osoblje kojem BHDCA izdaje dozvolu ili potvrdu o stručnoj obučenosti na osnovu zahtjeva propisanih u podzakonskim propisima koji nisu opisani u dokumentu Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO – Annex 1) ili propisu preuzetom u pravni sistem BiH iz Evropske unije.
Navedenom osoblju, u cilju ispunjenja zahtjeva podzakonskog propisa za obaveznim posjedovanjem ljekarskog uvjerenja, ovlašteni ljekari od strane BHDCA će izdati ljekarsko uvjerenje klase 2, koje će biti prepoznato kao nacionalno ljekarsko uvjerenje i nosiće oznaku KLASA NAT 2.
Prijelazni period
 • ljekarska uvjerenja izdata u skladu sa JAR-FCL zahtjevima, ostaju na snazi do sljedećeg produženja, odnosno najduže do 26.01.2023. godine, odnosno, ljekarska uvjerenja izdata u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni ljekar za obavljanje ljekarskih pregleda zrakoplovnog osoblja ("Službeni glasnik BiH", broj 56/10) ostaju na snazi do isteka roka važenja;
 • zrakoplovno-medicinski centri, koji posjeduju certifikat u skladu sa JAR-FCL 3 zahtjevima, dužni su svoje upravljanje, program osposobljavanja, procedure i priručnike uskladiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika;
 • u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog pravilnika, zamijeniće se uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača sa certifikatima koji su u skladu sa formatom utvrđenim u dijelu-ARA.

 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) s ciljem povećanja efikasnosti u izvršavanju provjera zdravstvene sposobnosti za zrakoplovno letačko osoblje, kao i kontrolore letenja, od 2015. godine primjenjuje aplikaciju EMPIC-MED.

Ova aplikacija je rješenje e-uprave kojim se, putem interneta, na različitim lokacijama, spajaju zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME) i zrakoplovno-medicinski centri (AeMC) sa nadležnom zrakoplovnom upravom (AMS), u ovom slučaju sa BHDCA.

EMPIC aplikacija posjeduje certifikat ISO 9001:2015, a prepoznata je i od međunarodnih zrakoplovnih organizacija i institucija ICAO i EASA.

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

UPUTSTVO
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • lično u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektronske pošte na adresu: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Standardizirane obrasce zahtjeva možete preuzeti na web stranici BHDCA.

Obavezno popunite sva tražena polјa i rubrike. Zahtjev mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronska komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronski, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko hemijskom olovkom. Uz zahtjev, obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju - dokaze neophodnu za rješavanje po zahtjevu. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektronskom formatu (na CD-u i sl.).

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obavezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

Kada zahtjev dostavlјa poštom, podnositelj zahtjeva ne treba na koverti navoditi ime službenika zaposlenog u BHDCA.

ADMINISTRATIVNE TAKSE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, dopuna zahtjeva, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se taksa u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se taksa od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se taksa od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se taksa od 10 KM.

Dokaze o uplati administrativne takse (kopije uplatnica) obavezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju za uplatu administrativne takse možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obavezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na zrakoplovnu medicinu možete pogledati OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknada možete pronaći OVDJE.

DOPUNA ZAHTJEVA

Nakon što BHDCA zaprimi zahtjev i utvrdi da isti nije potpun, pismeno će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz navođenje broja podneska pod kojim je zahtjev zaprimlјen.

Uz dopunu dokumentacije, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i svojeručno potpisan propratni akt iz kojeg se jasno vidi da se radi o dopuni podneska u kojem je podnositelj dužan da se pozove na broj podneska za koji dostavlјa dopunjenu dokumentaciju i navođenjem dokumentacije koju dostavlјa, kao i dokaz o uplati administrativne takse (uplatnicu) na dopunu zahtjeva.

Dopunu dokumentacije podnositelj zahtjeva može dostaviti na isti način kao i osnovni zahtjev.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, dokaz o uplati administrativne taske i naknade, u protivnom, BHDCA će postupiti u skladu sa relevatnim odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) i Zakona o administrativnim taksama.

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena zrakoplovne medicine