Операције ваздухоплова

Одсјек за операције ваздухоплова обавља управне и надзорне послове и са њима повезане студијско аналитичке инормативно-правне послове који се односе на: издавање, продужавање, измјену, укидање или суспензију Потврде ваздушног оператора – комерцијални превоз путника, робе и поште (Air Operator Certificate – AOC), Потврде оператора који пружају услуге из ваздуха (Aerial Work Certificate – AWC), радне дозволе ваздушним оператерима (Operating licence); континуирани надзор усклађености носилаца АОС са регулаторним захтјевима; провођење континуираног надзора процјене операторових унутрашњих процедура надгледања, те утврђивање расположивости неопходних ресурса и одговарајућих процеса, сходно документима операторовог Система квалитета.
Назив оператера
AOC
Icar Air
BA 008
Fly Bosnia
BA 014
 
УПУТСТВО СТРАНКАМА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: infopult@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Радно вријеме BHDCA je од 08:00 до 16:00 од понедјељка до петка.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике.

Захтјев странке обавезно мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ
 • за сваку допуну предмета (захтјева) плаћа се такса од 5 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA које се одосе на област операције ваздухоплова можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете погледати ОВДЕ.

 

Уколико подносилац захтјева не достави тражену документацију – доказ о уплати административних такси, доказ о уплати одговарајуће накнаде, као и осталу прописану документацију, о таквом захтјеву ће бити одлучено у складу са чланом 128. став (3) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016).

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена операција ваздухоплова
Оперативне наредбе
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba