• +387 51 921-222
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 08:00-16:00

Part FCL

Правилником о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству утврђују се правила која обухватају услове и начин издавања:
 • дозвола и припадајућих овлашћења пилота ваздухоплова,
 • потврдa и припадајућих овлашћења кабинског особља,
 • љекарских увјерења о здравственој способности за летачко особље,
 • одобрења ваздухопловно-медицинским испитивачима,
 • одобрења уређаја за оспособљавање који симулирају лет,
 • одобрења организације за обуку летачког особља,
 • одобрења ваздухопловно-медицинском центру.
 
Осим наведеног, Правилник дефинише и услове и начин замјене националне дозволе, издате од BHDCA, у дозволу сагласно захтјевима постављеним у овом правилнику, услове и начин прихватања и замјене дозволе која је издата од стране треће земље, те услове и начин одобрења под којим љекари опште праксе могу дјеловати као ваздухопловно-медицински испитивачи.
У домену дозвола, предметни правилник односи се на пилоте авиона, хеликоптера, ваздушног брода, једрилице и балона а на основу њега издају се одговарајуће врсте дозвола, а то су:
 • Дозвола саобраћајног пилота (ATPL(A/H)),
 • Дозвола пилота вишечлане посаде (MPL),
 • Дозвола професионалног пилота (CPL(A/H/As),
 • Дозвола приватног пилота (PPL(А/H/As)),
 • Дозвола пилота једрилице (SPL),
 • Дозвола пилота балона (BPL),
 • Дозвола пилота лаког ваздухоплова (LAPL(А/H/S/As/B)).
 
Прелазни период
 • рок за замјену JAR-FCL дозвола у дозволе по овом правилнику је пет година, односно до 26.01.2023. године;
 • љекарска увјерења, издата у складу са JAR-FCL захтјевима, остају на снази до сљедећег продужења, односно најдуже до 26.01.2023. године;
 • започете обуке, сагласно JAR-FCL 1/2 захтјевима, признају се у потпуности ако се оспособљавање и испитивање заврши у року од најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, односно до 26.01.2019. године;
 • oрганизације за оспособљавање пилота које посједују сертификат у складу са JAR-FCL захтјевима, дужне су своју организацију, управљање, програм и друге прописане захтјеве ускладити у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, односно најдуже до 26.01.2019. године;
 • oрганизације за оспособљавање усклађене са ЈAR-FCL, смију спроводити оспособљавање за дозволе приватног пилота (PPL) из дијела FCL за повезана овлашћења укључена у регистрацију, те за дозволе пилота лаког ваздухоплова (LAPL) до 31.12.2019. године, под условом да су регистроване прије 31.12.2015. године.
 
BHDCA ће, као прихватљив начин задовољавања захтјева из овог правилника, користити последње важеће издање Прихватљивих начина удовољавања захтјевима Правилника o утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству (Accetable Means of Compliance-AMC), чији је садржај објављен на службеној интернет страници BHDCA.
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ

Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Стандардизоване обрасце захтјева можете преузети на wеб страници BHDCA.ж

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике. Захтјев мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Уз захтјев, обавезно приложити сву тражену документацију - доказе неопходну за рјешавање по захтјеву. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

Када захтјев доставља поштом, подносилац захтјева не треба на коверти наводити име службеника запосленог у BHDCA.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, допуна захтјева, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA које се односе на област лиценци летачког особља можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнада можете пронаћи ОВДЕ.

ДОПУНА ЗАХТЈЕВА

Након што BHDCA заприми захтјев и утврди да исти није потпун, писмено ће о томе обавијестити подносиоца захтјева уз навођење броја поднеска под којим је захтјев запримљен.

Уз допуну документације, подносилац захтјева дужан је доставити и својеручно потписан пропратни акт из којег се јасно види да се ради о допуни поднеска у којем је подносилац дужан да се позове на број поднеска за који доставља допуњену документацију и навођењем документације коју доставља, као и доказ о уплати административне таксе (уплатницу) на допуну захтјева.

Допуну документације подносилац захтјева може доставити на исти начин као и основни захтјев.

 

Подносилац захтјева дужан је да достави сву потребну документацију, доказ о уплати административне таске и накнаде, у супротном, BHDCA ће поступити у складу са релеватним одредбама Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016) и Закона о административним таксама.

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Правилници и испуњење услова
Оперативне наредбе
Примјери тестова за припрему полагања теориjског испита*

Обрасци

Захтјев за издавање/продужење/обнављање важења овлашћења за летење на вишепилотном авиону и једнопилотном слoжeном aвиoну висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 001
Захтјев за издавање/продужење/обнављање важења овлашћења за летење на типу једнопилотног / вишепилотног хеликоптера PART FCL CR-TR 002
Захтјев за издавање/продужење/обнављање овлашћења за летење на једнопилотном авиону, oсим слoжeних aвиoнa висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 003
Пријава и извјештај са провјере за ATPL/MPL/овлашћење за тип/обуку/практичне оспособљености и стручности на авиону PART FCL CR-TR 004
Пријава и извјештај са провјере за ATPL/овлашћење за тип/обуку/практичне оспособљености и стручности на хеликоптеру PART FCL CR-TR 005
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa MPL, ATPL, oвлaшћeњe зa тип и клaсу и прoвjeрa стручнoсти зa IR PART FCL CR-TR 006
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa ATPL/oвлaшћeњe зa тип хеликоптера и прoвjeрa стручнoсти зa IR PART FCL CR-TR 007
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa jeднoпилoтни aвиoн, oсим кoд слoжeних aвиoнa висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 008

Захтјев за приступање теоријском дијелу испита – ATPL/CPL/IR

PART FCL IL-001

Захтјев за приступање теоријском дијелу испита – LAPL/PPL/SPL/BPL

PART FCL IL-002

Пријава за приступање провјери практичне обучености за дозволу

PART FCL IL-003

Захтјев за издавање дозволе пилотa

PART FCL IL-004

Образац извјештаја и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота авиона – PPL(A)

PART FCL IL-005

Образац извјештаја и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота хеликоптера – PPL(H)

PART FCL IL-006

Потврда о испуњењу услова за приступ испиту прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота авиона – PPL(A)

PART FCL IL-007

Потврда о испуњењу услова за приступ испиту прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе пилота једрилице – SPL

PART FCL IL-008
Образац извјештај и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе пилота једрилице – SPL PART FCL IL-009
Пријава и извјештај са провјере практичне оспособљености и стручности за LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL и IR PART FCL IL-010

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - акробатско летење

PART FCL IL-011

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - вуча jeдрилицa и транспарената

PART FCL IL-012

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - ноћно летење

PART FCL IL-013
Захтјев за издавање дозволе пилота ученика                                                            PART FCL IL-016