Ваздухопловна навигација

Одсјек за ваздухопловну навигацију надлежан је за утврђивање организације и секторизацију ваздушног простора БиХ у складу са стандардима и препорукама међународних организација – ICAO, EUROCONTROL. Пратећи међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне навигације и вршећи њихову примјену у домаће законодавство, израђује приједлоге за побољшање организације и метода рада и врши инспекцијски надзор у оквиру надлежности за област ваздухопловне навигације.

Предлаже измјене, учествује у припреми и доношењу прописа и појединачних правних аката на основу закона, других прописа, међународних аката, прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе који се тичу политике попуне служби контроле ваздушног саобраћаја, процеса селекције кандидата, планирања и обуке контролора летења и њиховог лиценцирања, те одобрава Програме стручног оспособљавања контролора летења.

Одсјек је задужен за сертификацију нових система CNS и њихових модификација. Врши инспекцијски надзор техничких средства, опреме и уређаја битних за безбједност ваздушне пловидбе, посебно у погледу исправности, правилног рада радио-навигационих, радарских и других емисионих и техничких уређаја и система веза.

Одсјек прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне метереологије и врши њихову примјену у домаће законодавство. Израђује приједлоге правила и упутстава за пружање обавезујућих података ваздухопловне метеорологије и стално пружа услуге ваздухопловно метеоролошких информација за ваздухоплове, климатологију аеродрома и друго.

У Одсјеку прате рад давалаца аеронутичких података и припрему законске и организационе основе за њихов правилан рад у систему AIS.

Утврђује стандарде, израђује упутства за рад особља у организацијама које се баве дизајнирањем процедура за летење.

Провјерава и одобрава израду инструменталних и визуелних процедура за долазак, прилажење, слетање и неуспјело прилажење ваздухоплова на аеродроме у БиХ.

Израђује анализе, предлаже и врши контролу израђених докумената, као и објављених карата.

Проводи активности и анализе везане за заштиту животне средине.

УПУТСТВО СТРАНКАМА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: infopult@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Радно вријеме BHDCA je од 08:00 до 16:00 од понедјељка до петка.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике.

Захтјев странке обавезно мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ
 • за сваку допуну предмета (захтјева) плаћа се такса од 5 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA које се одосе на област ваздухопловне навигације можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете погледати ОВДЕ.

 

Уколико подносилац захтјева не достави тражену документацију – доказ о уплати административних такси, доказ о уплати одговарајуће накнаде, као и осталу прописану документацију, о таквом захтјеву ће бити одлучено у складу са чланом 128. став (3) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016).

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена ваздухопловне навигације
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba