Ваздухопловна безбједност

У ваздухопловству се прави разлика међу терминима "безбједност летења" и "ваздухопловнa безбједност":
 • Безбједност летења покрива све мјере намијењене за очување техничке и оперативне поузданости (safety), док ваздухопловна безбједност обухвата заштиту од незаконитих радњи као што су терористички напади и отмице (security).
 • Ваздухопловна безбједност, у  смислу заштите од  незаконитих радњи у цивилном ваздухопловству,  у потпуности  се спроводи према домаћим  законима, подзаконским актима и усвојеним програмима, а на основу међународних стандарда које је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC) (Документ 30) и Европска унија.
Одсјек за ваздухопловну безбједност надлежан је да прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне безбједности и врши њихову примјену у домаће законодавство, израђује Национални програм безбједности БиХ, прати његову примјену и врши редовне и ванредне инспекцијске надзоре.
УПУТСТВО СТРАНКАМА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: infopult@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Радно вријеме BHDCA je од 08:00 до 16:00 од понедјељка до петка.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике.

Захтјев странке обавезно мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ
 • за сваку допуну предмета (захтјева) плаћа се такса од 5 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA које се одосе на област ваздухопловна безбједност можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете погледати ОВДЕ.

 

Уколико подносилац захтјева не достави тражену документацију – доказ о уплати административних такси, доказ о уплати одговарајуће накнаде, као и осталу прописану документацију, о таквом захтјеву ће бити одлучено у складу са чланом 128. став (3) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016).

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена ваздухопловне безбједности
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba